Tonchev.net

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Екоенергетика      Zero CO2 Energy

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Eкоенергетика      Zero CO2 Energy

От началото на 2024 г- у нас влезе сила Наредбата за строителството на всички видове сгради, които да имат собствени 'зелени' енергийни източници. Иновативни проекти за изпълнение на наредбата вижте на https://zeroco2.space 

Българската енергетика поредица от десетилетия бе неизменен износител на електричество за съседните страни и през тях за други държави. От началота но този година нашата енергетика внася електричество от съседите, което се установи като практика. ТЕЦ-3 на Марица Изток окончателно спря работа. Това вече бързо води до нарастващо недоволство сред работещите в мините, енергетиката и свързаните с тях предприятия. Тази неизбежна тенденция най-ярко се наблюдава в област Стара Загора и околните области. Частично спасение на енергетиката в района е намаляването на емисиите въглероден диоксид от ТЕЦ-2. чрез съвместно изгаряне на въглищата с водородо-кислороден (Браун) газ. Но трайни решение са  увеличаване производителността и експлоатационният срок на фотоволтаиците, както и безбатерийното реверсивно съхранение на излишъците от слънчево генерираното електричество.Това става най-ефективно с иновации, които са описани на https://zeroco2.space .

Наложилото се у нас лепене на стиропор по външните стени на сградите не решава проблема с топлоизолацията, защото прозорците заемат по-голяма площ на външни стени. Стъклопакетите са, не само по-голямата част от площта на стените, но са и най-слабата външна изолация. Затова най-много от топлината (хладината) на сградите "излита" през тях. Целесъобразно е изолацията първо да се прави там, откъдето се губи най-много. Разработените прозрачни изолационни пана са по-евтини от външната топлоизолация. Те екранират и електромагнитни полета, които са по-интензивни при по-високите етажи. И изолират шума. Могат да са отвътре или отвън на прозорците. Те са подвижни и се монтират без мокри процеси, без скелета и катерене по фасадите, без инструменти и без специални умения. Паната са всесезонни и универсално приложими за съществуващи и нови дограми. Едни и същи пана могат да се ползват за различни видове дограми и на различни прозорци. Те се монтират по неинвазивни начини и затова не нарушават фабричните гаранциите на дограмите. Такива пана приличат комарници и се правят по подобен начин. Могат да се свалят и почистват отделно от прозорците. Те включват основната част от световна патентна новост - официалното становище от Патентното ведомство може да изтеглите от ТУК!

Кратко представяне на прозоречните пана Screenpane ™ може да изтеглите от ТУК !

Пълният оригинален патентен доклад за световна новост на Screenpane ™ може да изтеглите от ТУК!

Извлечение от иновационното описание може да изтеглите от ТУК

Поевтиняването на фотоволтаиците в световен мащаб, както субсидирането им, включително и на електрохимичните акумулатори, разкрива нови широки икономични възможности за автономна климатизация на сгради и подгряване на битова вода за сметка на неизчерпаемата слънчева енергия. Разработихме такава "Автоматизираната фотоволтаична система с оптимизирана топлинна и електрохимична енергоакумулация за климатизация и подгряване на битова вода" Тя е световна патентна новост от 2023 г.- от тук може да изтеглите становището на Патентното ведомство

Официалният доклад от ПВ за световната патентна новост за рефлекторно усилените фотоволтаици с водно атмосферно охлаждане може да изтеглите от ТУК

Новоизобретените фарадееви прозоречни щори са световна патентна новост. Те са с тройно действие. Защитават от вредния електромагнитен смог, вградените метални нишки същевременно са електроотоплители с ток, генериран от прозрачни фотоволтаични прозорци, витрини, врати, фасади… и отразяват топлината от помещенията обратно навътре в тях, чрез отражателната си повърхност. Иновативните щори са с двойно предназначение. Те са в състояние да блокират всякакви безжични телекомуникационни сигнали. Както отвън към помещенията, така и от вътре навън. Те блокират работата на всякакви безжично управлявани устройства и оръжия, както и на всякакви уредби за за гласова, Интернет комуникация и други безжични връзки.

Интегрирани фотоволтаици с отражатели на фасади

Eстествено охлаждане на отражателно усилени фотоволтаици с нощна атмосферна влага

На последното видео се вижда, че слънчевите лъчи преминават два пъти през водата в прозрачните маркучи. Първият пряко и вторият път - като отразени от огледалото под тях. Известно е, че водата напълно поглъща топлите лъчи и изцяло пропуска видимата светлина. Фотоволтаиците  се загряват от топлините лъчи, което влошава електрическата им генерация. В случая, само студени видими лъчи се отрязват от рефлектора. Така фотоволтаиците генерират ток от видимите преки лъчи и от студените отразени видими лъчи, което увеличава ефективността им, без допълнително загряване. А понеже топлинните лъчи двукратно се поглъщат от водата в прозрчните маркучи, то ефективността на цялата система се повишава с около 40%. Затова с показаната конфигурация максимално се уплътнява слънчевото греене. А поради описания синергичен ефект се постига по-висока ефективност от всички известни хибридни термо-фотоволтаичин сиситеми.

Показаното на горните четири видеа е част от световна патентна новост. Официалното становище от Патентното ведомство може да изтеглите от ТУК!

Водното охлаждане на фотоволтаиците може да бъде заменено, или комбинирано, с термоелектрическо охлаждане, както е в тази световна патентна новост за дистанционно обучение. Тя може да бъде внедрена частично на софтуерно ниво и цялостно (и на хардуерно ниво). А правната интерактивна дистанционна система цялостно може да се внедри на софтуерно ниво. Двете разгледани системи могат да се внедряват комбинирано. При това се получава синергичен ефект, който решаващо повишава техническата и икономическата оценка на комбинацията.

Патентно извлечение за автоматично регулируеми електроотоплителни антипатогенни прозоречни щори за екраниране на нежелани електромагнитни полета може да изтеглите от ТУК !

Капиталова оценка за 1. 36 млн. лв. на апорта за регистрираните световни патентни новости може да изтеглите от ТУК !

The last video shows the sun's rays passing twice through the water in the transparent hoses. The first time directly and the second time - as reflected by the mirror under them. Water is known to completely absorb warm rays and completely transmit visible light. Photovoltaics are heated by heat rays, which degrades their electrical generation. In this case, only cold visible rays are reflected by the mirror. Thus, photovoltaics generate current from the visible direct rays and from the cold reflected visible rays, which increases their efficiency, without additional heating. And because the heat rays are twice absorbed by the water in the transparent hoses, the efficiency of the entire system increases by about 40%. Therefore, with the configuration shown, the sunlight is exploit as much as possible. And due to the described synergistic effect, a higher efficiency is achieved than all known hybrid thermo-photovoltaic systems.

More green building innovations see at: https://zeroco2.space  

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights by George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma