Tonchev.net

Съкратена версия на книгата на Георги Тончев NET ZERO AVIATION / Patents & know-how може да изтеглите от Т У К !

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

Овалното и бокс крилото запазват нулеви загуби в перифериите на крилата и индуцираното от тях съпротивление на целия самолет (37% от общото съпротивление на въздуха), независимо дали крилният профил е конвенционален или е тънък квази профил. Иновативните проекти, реализирани по представените иновации, могат двойно да увеличат ефективността, независимо дали става въпрос за летателна машина с акумулатори, водородно, хибридно задвижване или са само с горивни двигатели. Иновациите са универсални и радикално променят крилата и цялостната самолетна архитектура. Независимо дали те са с вертикално излитане и кацане или круизно летене или комбинирано. Включително да са с фиксирани крила и неподвижни двигатели, като преминаването от вертикално към хоризонтално летене и обратно става, чрез аеродинамични кормила Летателните машини с увеличена товароносимост са с тандем крила, над които са монтирани тяговите им витла. Те ускоряват въздушния поток над тях, намаляват въздушното налягане там и затова допълнително увеличават подемната сила.

The oval and box wing retain zero losses at the wingtips and their induced drag of the entire aircraft (37% of total air resistance), regardless of whether the airfoil is conventional or thin quasi-airfoil. Innovative designs based on the presented innovations can double the efficiency, regardless of whether it is a flying machine with batteries, hydrogen, hybrid propulsion or only with combustion engines. The innovation are universal and radically change the wings and overall aircraft architecture. Whether they are vertical take off and landing or cruise or combined. Including having fixed wings and fixed engines, with the transition from vertical to horizontal flight and vice versa being done by aerodynamic rudders. They accelerate the air flow above them, reduce the air pressure there and therefore further increase the lifting force.

Патенти и ноу-хау за енергоикономична авиация и резултати от изпитания на прототипи може да изтеглите от ТУК

Повече видео за вертикално излитащи крилати дронове за далечни разстояния може да видите ТУК !

Кратка методика за проектиране на иновативни летателни средства http://aero-innovation.eu/TECH.html

 

За нас     About

 Гравитационна енергетика   Gravity to Power

Eнергийна ефективност    Energy efficiency

Електроавиация   E-Aviation

Балансиране в завои    Turn Balance  

 Електро кораби     Net Zero Shipping

HOME   НАЧАЛО

Copyrights byi’ George Tonchev,

+359 876 403 727

InventorTonchev@gmail.com 

Symptoma