Напоследък все по-голямо приложение намират редица специални лагерни опори, каквито са магнитните лагери (magnetic bearing). Представляват машинни елементи, които поемат механични товари (лагерни реакции) чрез използването на определен физичен ефект, а именно магнитната левитация.
Левитацията е физично понятие за устойчиво положение на обекта в гравитационно поле без непосредствен контакт с други обекти.
Магнитна левитация или магнитно окачване е метод, чрез който един обект е окачен над друг обект чрез използването на силата на магнитно поле. Действащата електромагнитна сила се използва за противодействие на гравитационната сила. Тези условия са изпълнени при магнитните лагери. За тях е характерно, че лагеруването на валовете и въртящите се оси на различни машини се осъществява без физически контакт между елементите, с което напълно се избягва механичното триене. Така практически се осигурява се въртеливо или друг вид относително движение без енергийните загуби и механичното износване от триенето.
В резултат на действието на силите, дължащи се на гравитацията и електростатично или магнитостатично поле, се създават предпоставки за нестабилно положение на обекта в пространството. Въпреки това, съществуват възможности за получаване на магнитна левитация. Затова задължително използваме автоматично управлявана стабилизация.
Напълно контролираното магнитно лагеруване широко използваме в различни наши иновационни проекти и енергоефективни изобретения. Това са различни видове релсови и нерелсови превозни средства, електрически самолети и лодки, вятърни и хидро турбини, вентилатори, центробежни филтри и компресори, линейни електромотори и ротационни регенеративни маховици като кинетични енергоакумулатори, както и за редица др. иновативни решения.

The best passive energy efficient solution for buildings see at:
http://solextra.net

Най-изгодното пасивно енергоспестяващо решение за сгради вижте на:
http://solextra.net